Pomáhame, vzdelávame a šetríme čas i náklady

+ Správne nastaviť deadliny a fázy projektu - na prvý pohľad jednoduchá úloha, ktorá rozhoduje už na štarte o úspešnosti projektu a očakávaniach všetkých zúčastnených.

+ Odstrániť nejasnosti v komunikácii medzi tímami - pomáhame pochopiť požiadavky všetkých strán a efektívne ich komunikovať v tíme.

+ Doplniť chýbajúcu/nedostatočnú úvodnú analýzu - či už sa jedná o agile alebo waterfall, kladieme dôraz na úvodnú analýzu stanovujúcu základné zadanie z pohľadu biznisu, IT a bezpečnosti.
+ Vybrať vhodné technologické riešenie a architektúru - pozeráme sa na problém ako celok a na základe súčasných a budúcich požiadaviek, navrhneme spoločne najvhodnejšie riešenie.

+ Odstrániť zbytočné prestoje na projektoch - každý sprint má jasne definované potreby, riziká a za čo je kto zodpovedný.

+ Nenavyšovať budgety na change requestoch - na základne jasne definovaných funkcií a požiadaviek, je stanovená cena, vrátane modifikácií a zmien.

Tvorte a naučte sa s nami

Agilite

Naučíme sa efektívne riadiť agilné tímy a projekty bez zbytočnej birokracie, standupov a prestojoch v sprintoch a na projektoch naprieč viacerými tímami a oddeleniami firmy.

Inovovať/Dizajnovať

Pomáhame s pohľadom na rôzne produkty/problémy z iného a nezaujatého uhľu. Robíme workshopy produktového brainstormingu, smerovania firmy a pochopenia základných inovačných techník.

Optimalizovať

Priestor na optimalizáciu sa nájde vždy. Pomáhame nájsť slabé miesta, ktoré zaberajú náklady na budget, čas a zamestnancov. Následne ich spolu zautomatizujeme alebo zoptimalizujeme.

Inteligentne, bezpečne a postupnými krokmi

1.) Analýza súčasného stavu - na štarte sa stretneme a zanalyzujeme súčasný stav firmy/projektu/tímu. Zrevidujeme technologické riešenie, nové možnosti rozvoja produktu, slabé miesta a podobne.


2.) Vydefinovanie potrieb - po úvodnej analýze, vydefinujeme spolu potreby/problémy a možnosti realizácie alebo ich odstránenia. Súčasťou je aj dlhodobý strategický plán naplnenia cieľa, cenový a časový odhad.


3.) Zapojenie tímu - zapojenie sa do chodu organizácie/spoznanie prostredia a tímov, s ktorým budeme spolupracovať. Nastavenie očakávaní a formy spolupráce medzi nami, ale aj medzi tímami samotnými.

4.) Vydefinovanie míľniku - spoločné vydefinovanie prvého míľniku, ktorý chceme dosiahnuť, vrátane konkrétnych krokov, zodpovedností a osôb potrebných na jeho naplnenie.


5.) Spoločná práca na naplnení cieľa - práca na naplnení cieľa, počas ktorej prebieha pravidelná kontrola v sprintoch a validácia tímom zodpovedným za kontrolu a kvalitu. Priebežné menšie zmeny vyplývajúce z práce sa zapracovávajú podľa potreby projektu.


6.) Vyhodnotenie úspešnosti a ďalší rozvoj - vyhodnotenie výsledného produktu/projektu z pohľadu kvality, času, ceny a efektivity. Na základe toho sa prechádza k rozvoju alebo následnému vzdelávaniu podľa potreby projektu.

Poskytneme vám IT-Biznisového analytika

KĽÚČOVÁ POZÍCIA A ROLA V TÍME

Analytici, ktorí zároveň rozumejú a vedia spracovať požiadavky biznisu, marketingu a pretvoriť ich do IT zadania zohrávajú dôležitú úlohu v tíme a od nich najmä závisí úspešnosť a ziskovosť celého projektu. Najmä preto, že minimalizujú nedorozumenia v tíme medzi IT a neIT odbormi.

VZÁCNY NA IT TRHU AKO UNICORNI

Na IT trhu je takmer nemožné nájsť technicko-biznisovo orientovanú osobu. U nás v tíme sa však na tieto pozície špecializujeme, lebo nás bavia, sledujeme okolitý svet a prelíname technológie s bežným životom.

Vývojári v cloude - naši vývojári sú dostupní podľa potreby daného projektu. Máte zaručený support kedykoľvek v prípade výpadku služby.
Súčasť vášho tímu a projektu - vieme, že nie vždy je efektívne všetko riešiť externe na diaľku, preto môžeme spolupracovať aj s vami a vaším tímom.

Architekt/Vývojár

Ondra Mařík

Konzultant

Tomáš Habrman

IT Analytik/UI dizajnér

Sveťa Margetová

Ukážky našej práce, kedy sme klientom pomohli s

Card image cap

Dátovou transformáciou firmy


Čo? Pre koho?

Súčasťou riešenia bol návrh a vydefinovanie požiadaviek na dáta, ich zobrazenie, vizualizáciu a aktuálnosť. Požiadavky boli zozbierané naprieč viacerými oddeleniami a pripravené pre rôzne potreby rôznych členov tímu. Riešenie obsahovalo pomerne značnú optimalizáciu nákladov aj času, z dôvodu veľkého množstva dát.

Card image cap

Mobilným vývojom internej aplikácie


Čo? Pre koho?

Nie každá firma má alebo je efektívne výhodné mať svoj vlastný mobilný tím. Preto sme sa zapojili ako externesti spolupracujúci s interným tímom na vývoji mobilnej aplikácie na správu emailov. Súčasťou riešenia boli aj návrhy, optimalizácie, zozbieranie požiadaviek od používateľov a návrhy na ich riešenie.

Card image cap

Inováciami a UI/UX transformáciou


Čo? Pre koho?

Nie každý štátny a korporátny systém musí byť škaredý, používateľsky neprívetivý a neintuitívny. Rozhodli sme sa graficky a technologicky interatkívne pretvoriť "nudné" formulárové stránky na zakladanie firiem, do interaktívneho, graficky pekného pomocníka. Riešenie obsahovalo návrhy na inovácie, ktorým sa klient odlíši od konkurencie.